Bouldrová stěna (dále jen "stěna") slouží výhradně pro nácvik volného lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při návštěvě stěny.

Návštěvník:
Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení, nebo se zdržuje v prostoru stěny.

Obsluha stěny (dále jen "obsluha"):
Obsluhu stěny může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná provozovatelem.

Provozovatel
:
Sdružení podnikatelů Air°Point –> Josef Chalupný a Michal TomaníkVšichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí!!!

(viz bod č. 3 Provozního řádu)

Volné lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku! Jednorázovou vstupenku si návštěvník zakoupí v restauraci Houba a bude mu zapůjčen klíč od stěny.
Na témž místě klíč po ukončení lezení vrátí.

Permanentky lze zakoupit pouze u provozovatele. Vyzvednutí klíče je stejné jako u jednorázové vstupenky. Provozní doba stěny je totožná s provozní dobou restaurace.

Vstupenky si návštěvník uschovává pro případnou kontrolu. Pokud při kontrole nebude návštěvník schopen prokázat se platnou vstupenkou, bude ze stěny vykázán a při další návštěvě mu bude vstup na stěnu odepřen!

Návštěvníci mladší 15 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu pobytu na stěně plně odpovídá! Současně musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Návštěvníci mezi 15 a18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce!

1. Na lezecké stěně je návštěvník povinen
Provozovatel a nebo obsluha jsou oprávněni kdykoliv vykázat ze stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení), nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky ? a to bez nároku na vrácení vstupného.

Úrazy se hlásí provozovateli či obsluze a provede se zápis do Knihy úrazů a v případě potřeby se přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je v předsíni stěny.

Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat provozovatele nebo službu.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení.
Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

Přejeme Vám příjemný pobyt na naší bouldrové stěně. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování.
Chcete?li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování. Děkujeme.

 

2. Zásady bezpečného lezení


3. V souvislosti s možností navštěvovat bouldrovou stěnu podpisem stvrzuji a uznávám následující:

Akceptuji a souhlasím s tím, že lezení na umělé stěně zahrnuje určitý stupeň rizika. Vím o podstatě a rozsahu všech rizik souvisejících s lezením na umělé stěně, které se mohou projevit takto:


Uvědomuji si rovněž, že výše uvedený přehled nezahrnuje všechna možná rizika spojená s užitím lezecké stěny.

Tímto osvobozuji a zprošťuji vlastníky i provozovatele stěny od všech právních jednání o problémech, které by mi mohly vzniknout v důsledku užívání jejich stěny. Toto osvobození se vztahuje i na moje zákonné zástupce a dědice. Souhlasím s tím, že nebudu žádat vlastníky ani provozovatele stěny o žádný druh odškodnění, který by mohl nějak souviset s užíváním jejich stěny.

Akceptuji svou plnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost i bezpečnost jiných lezců. Souhlasím s následujícími pravidlem:

Všichni lezci se musí seznámit s prostředím, Provozním řádem a Pravidly užívání stěny a dodržovat je.

Majitel a provozovatel stěny si vyhrazují právo nedovolit nebo omezit vstup do svého objektu osobám, které nedodržují bezpečnostní pravidla nebo ohrožují bezpečnost nevhodným chováním.

Svým podpisem (na příslušné straně seznamu) stvrzuji, že jsem četl(a) a souhlasím se zněním této smlouvy. Dále pak souhlasím se zpracováním osobních dat v souladu se zákonem 101/200 Sb. za účelem evidence návštěvníků lezecké stěny.

Horažďovice 1. 1. 2007


airpoint
kdo
kde
provoz
chat
foto
tricka
partneri